Export

Ordförklaring

Utförsel av varor och tjänster utanför EU eftersom hela EU räknas som ett tullområde.

Kategorier

Import, Basarekonomi, Bytesförhållande

Underkategorier

Reexport, Bestämmelseort, Direkt export, Exportkreditnämnden (EKN), Exportrådet