Expropriation

Ordförklaring

Statligt ianspråkstagande av enskilds egendom för ett allmänt intresse. Detta får endast göras för vissa ändamål. Regeringen eller länsstyrelsen fattar beslut om expropriation beroende på ärendets dignitet. Fastighetsdomstolen är första instans i expropriationstvister.

Kategorier

Fastighet