Fastighetsplan

Ordförklaring

En fastighetsplan är en plan som redovisar markägoförhållanden över ett geografiskt område. En fastighetsplan anger hur marken ska indelas i fastigheter och om servitut, ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsanläggningar. Fastighetsplaner upprättas av lantmätare genom förrättning.

Kategorier

Fastighet