Garanti

Ordförklaring

Utfästelse genom vilken någon åtar sig att svara för att något har en viss kvalitet eller egenskap och underkasta sig påföljder om fel i form av avvikelser från dessa egenskaper eller kvalitéer föreligger.

Underkategorier

Kombinerad garanti, On demand garanti, Ovillkorlig garanti, Oåterkallelig garanti, Fullgörandegaranti, Förskottsgaranti, Garantibesiktning, Garantiavsättning