GAV

Ordförklaring

Genomsnittligt anskaffningsvärde. används för att beräkna om en reavinst eller förlust som uppstår i samband med försäljning och måste tas upp i en deklaration.