Gestaltningsprogram

Ordförklaring

En samling riktlinjer för utformning av de offentliga platser och utgörs av gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor. Riktlinjerna används för framtagandet av nya detaljplaner och för att motivera planerna och stadens utformning.

Kategorier

Detaljplan