Granskningsyttrande

Ordförklaring

Ett yttrande som varigenom länsstyrelsen lämnar sin syn på hur kommunen tillgodoser riksintressen som hälsa och säkerhet, miljökvalitetsnormer och mellankommunala intressen i utformningen av en översiktsplan.

Kategorier

Yttrande