Gravort

Ordförklaring

Den ort där den döde är gravsatt. När gravsättning skett underrättar Kyrkogårdsmyndigheten Skattemyndigheten som registrerar i folkbokföringen var den döde är gravsatt (gravort).