Grund

Ordförklaring

Konkreta omständigheter, rättsfakta.

Kategorier

Rättsfaktum

Underkategorier

Saklig grund, Straffrihetsgrund, Absolut jävsgrund, Grund (för talan)

Relaterade mallar

Köpekontrakt (Avtal om överlåtelse av byggnad på ofri grund mm) 2023

Checklista uppsägning pga personl förhållanden MKA 2023

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2023

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2023