Internationella domstolen

Ordförklaring

ICJ. International Court of Justice. Haagdomstolen, ett av FN:s huvudorgan som enligt folkrättsliga regler är behörig att avgöra tvister mellan stater, dock endast på begäran av respektive stater eller enligt av dem i förväg ingånget avtal. Domstolen har till uppgift att döma i juridiska tvister mellan stater utifrån internationell rätt. ICJ ger också råd i frågor om internationell lag till enskilda stater och internationella organisationer.

Kategorier

Domstol