Jordbruksblock

Ordförklaring

Sammanhängande markområde som har en beständig indelning från år till år. Ett jordbruksblock kan ha flera jordbrukare och är naturligt avgränsat av vägar, skog, bebyggelse, diken, sjöar och vattendrag.

Kategorier

Jordbruksverksamhet, Mark