Justerad vinst

Ordförklaring

Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt, minskad med antingen schablonskatt eller faktisk skatt plus latent skatt på bokslutsdispositioner.