Kommun

Ordförklaring

Avgränsat geografiskt område för administration och lokalt självstyre. Inom kommunen styr kommunfullmäktige som är direktvalt. För fullgörandet av de förvaltningsuppgifter som åligger kommunen har den rätt att ta ut skatt.

Kategorier

Primärkommun

Underkategorier

Planmonopol, Primärkarta, Speciallagar, Tomtkö, Valdistrikt, Vistelsekommun, Interkommunal ersättning, Kommunala utjämningsavgiften, Kommunbidrag, Kommundirektör, Kommunrevision, Offentligrättsliga avgifter, Områdesbestämmelser, Organisationsplan, Avgiftsfinansieringsgrad, Budgetdirektiv, Byggnadsförbud, Byggnadsnämnd, Byggnorm, Centralort, Finansieringsprincipen, Genomförandeavtal, Kommunal inkomstskatt, Kommunalfullmäktige

Relaterade mallar

Underrättelse till socialnämnd enligt 12 kap 25 2 st § jordabalken 2023

Inventering styrelseledamots nätverk 2023