Kvartersmark

Ordförklaring

Mark som i detaljplan är avsedd för offentlig bebyggelse så som idrotts- och fritidsanläggningar, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten, avlopp och energi samt skydds- och säkerhetsområden.

Kategorier

Mark, Detaljplan, Fastighet