Legalitetsprincipen i EU

Ordförklaring

Principen innebär i EU-sammanhang att de gemensamma institutionerna ska utöva sina befogenheter på de villkor och för de ändamål som har fastställts i fördragen.

Kategorier

Legalitetsprincipen