Legalitetsprincipen

Ordförklaring

1. Inom straffrätten en princip med innebörden att ingen kan straffas för en gärning som inte var straffbelagd när den företogs och ingen kan dömas till straff som inte var föreskrivet när brottet begicks. 2. Inom offentlig rätt, den princip som anger att offentliga organs beslutanderätt måsta ha stöd i lag samt att betungande myndighetsbeslut måste ha specifikt lagstöd.

Underkategorier

Legalitetsprincipen i EU