Legalservitut

Ordförklaring

Lagstadgade begränsningar av en ägares rådighet över sin fasta egendom till förmån för det allmänna eller för innehavare av angränsande fastigheter.

Kategorier

Servitut, Avtalsservitut