Likhetsprincipen

Ordförklaring

Offentligrättslig princip med innebörden att alla fall ska behandlas lika.