Likviditet

Ordförklaring

En tillgångs förmåga att snabbt kunna omsättas i rena pengar. Se även likvid.

Kategorier

Likvid

Underkategorier

Transaktionslikviditet, Likvida tillgångar

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2023

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023

Styrelsens yttrande enl 18 kap 4 § ABL (Utdelning) 2023