Lol

Ordförklaring

Avsiktsförklaring i vilken parterna förklarar sin avsikt att ingå avtal med varandra.

Kategorier

Avsiktsförklaring