Maktexcess

Ordförklaring

När en myndighet använder en maktbefogenhet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att den ska fullgöra en uppgift som ålagts den.

Kategorier

Myndighet