Marknadspris

Ordförklaring

Det pris som utbud och efterfrågan etablerar på en marknad.

Kategorier

Marknad