Medgivande

Ordförklaring

Svarandens uppgivande av sitt motstånd mot kärandens yrkanden med följden att käromålet bifalles i den utsträckning som medgivandet tillåter. Medgivande har främst bäring på de yrkanden som käranden framställer, till skillnad från erkännande som avser rättsfakta.

Kategorier

Svarande

Relaterade mallar

Medgivande till firmaregistrering 2022