Modifierad duration

Ordförklaring

Mått på ränterisk. Visar den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan.

Kategorier

Duration