Momentan reallokering

Ordförklaring

Om en livförsäkrings kapital växer mer än det garanterade så fördelas denna extra ränta preliminärt mellan försäkringstagarna genom så kallad allokerad återbäring. Om avkastningen istället är väldigt låg minskar den tidigare allokerade återbäringen för att den garanterade räntan ska kunna bibehållas. Om detta inte görs successivt utan med en gång kallas det en momentan reallokering.

Kategorier

Försäkring