Motfordran

Ordförklaring

Genfordran. En fordran som står mot en huvudfordran och därför ger upphov till en kvittningsmöjlighet till den del den står emot motfordran.

Kategorier

Genfordran