Naken position

Ordförklaring

En position som tas genom att utfärda optioner utan innehav i den underliggande tillången, dvs. utan att ha skyddat sig mot uppgång eller nedgång i den underliggande tillgången. Ett exempel är att utfärda köpoptioner i aktier utan att äga dem (eller utfärda säljoptioner utan att i förväg blanka aktien).

Kategorier

Option