Nettokapitaliseringsfaktor

Ordförklaring

Kvoten mellan en fastighets marknadsvärde och dess driftnetto.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Driftnetto