Expertkategorier

Omplacering

Omplacering

Fråga :
Vad menas med att omplaceringsskyldigheten avser hela arbetsgivarens verksamhet?
Svar :

Till skillnad mot turordningen, som endast avser driftsenhet och avtalsområde, gäller omplaceringsskyldigheten hela arbetsgivarens verksamhet, dvs. i princip all verksamhet som den juridiska personen (bolaget, kommunen, landstinget osv.) bedriver.

Inom staten gäller dock en begränsning. För statligt anställda gäller vad som brukar kallas ett funktionellt arbetsgivarbegrepp; den eller de myndigheter som i praktiken fyller funktionen att vara arbetsgivare är att betrakta som arbetsgivare. Som regel betyder detta att en statlig myndighet är en arbetsgivare.

Fråga :
Till vilka arbeten kan den som hotas av arbetsbrist ha en omplaceringsrätt?
Svar :

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ger arbetstagaren en motsvarande omplaceringsrätt.

I princip måste arbetsgivaren göra en omplaceringsutredning som omfattar hela den juridiska personen. Genom denna utredning ska arbetsgivaren utröna vilka lediga arbeten som finns. Med ledigt arbete menas ett arbete som för närvarande är ledigt samt arbete som arbetsgivaren vet kommer att bli ledigt under den period som i annat fall blir arbetstagarens uppsägningstid.

Det ska noteras att omplaceringsutredningen inte kan begränsas till driftsenhet eller avtalsområde; arbetstagaren har rätt att bli erbjuden omplacering till arbete som är ledigt och för vilket arbetstagaren är kompetent.

Med kompetens avses i detta sammanhang detsamma som vid turordning, dvs. att arbetstagaren uppfyller minimikraven för en nyanställning.

Vid tillämpningen av omplaceringsregeln gäller en oklarhetsprincip; om det i efterhand är oklart vilka omplaceringsmöjligheter som har funnits har arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Fråga :
Vad händer om arbetsgivaren inte fullgör sin omplaceringsskyldighet?
Svar :

Om arbetsgivaren inte fullgör sin omplaceringsskyldighet kan uppsägningen ogiltigförklaras.

Hela uppsägningen – även om arbetsgivaren har en väl dokumenterad eller kanske inte ens ifrågasatt arbetsbrist – kan ogiltigförklaras, om arbetsgivaren inte fullgör sin omplaceringsskyldighet gentemot arbetstagaren. Härutöver kan arbetstagaren få skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd.

Det ska också noteras att omplaceringsreglerna inte är dispositiva.

Fråga :
Måste man redovisa skälet till omplaceringen?
Svar :

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och kan därigenom bestämma vilka arbetsuppgifter en arbetstagare ska utföra. Omplaceringen är tillåten så länge som arbetsuppgifterna faller inom ramen för anställningsavtalet men arbetsgivaren är inte enligt lag tvungen att avge någon skriftlig förklaring till omplaceringen.

Fråga :
Vad är ett skäligt omplaceringserbjudande?
Svar :

Det är svårt att ange vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande. Det är nödvändigt att göra en bedömning i varje enskilt fall. Vid bedömningen får man utgå från arbetstagarnas arbetsuppgifter, anställningsvillkor, sysselsättningsgrad samt placering. Dessa faktorer ska ses mot bakgrund av vilka lediga befattningar som arbetsgivaren kan erbjuda vid tiden för omplaceringsutredningen.