Option

Ordförklaring

En option är en typ av derivat och består av ett kontrakt som tecknas mellan två parter. Innehavaren av optionen ges rättighet - men inte skyldighet - att utnyttja optionen. Den som utfärdat optionen är skyldig att sälja eller köpa underliggande värdepapper till innehavaren av optionskontraktet.

Kategorier

Slutbelopp, Marknadsplats för optioner, Amerikansk option, Derivat, Derivatinstrument

Underkategorier

Parioption, Personaloptionsförmån, Put option, Spreadposition, Strut, Stängning av option, Täckt position, Utfärda optioner, Indexoption, Kombinerad position, Köpoption, Köpt strut, Lösen, Motoption, Naken position, Negativ prisspread, Optionsavtal, Optionsutfärdare, Aktieoption, Amerikansk option, Butterfly, Call option, Covered call, Diagonal spread, Europeisk option, Förtida lösen, Deltavärde, Realvärde, Optioner

Relaterade mallar

Option att köpa patent 2023

Option att köpa uppfinning 2023