Sekretessavtal

Ordförklaring

Ett avtal vilket förbjuder avtalsparterna att muntligen, skriftligen eller genom att ge ut handlingar röja en uppgift. Sekretessavtal används ofta vid samarbeten mellan olika företag för att skydda företagshemligheter. Sekretessavtal kan även användas mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är inte ovanligt att avtalet innehåller en vitesklausul som stadgar att vid avtalsbrott ska vite utgå.

Kategorier

Anställningsavtal, Avtalsbrott, Avtal, Företagsförvärv, Företagsöverlåtelse, Sekretess, Samarbetsavtal

Underkategorier

Tystnadsplikt, Sekretessförbindelse