Skattekraft

Ordförklaring

Skatteunderlaget i en kommun dividerat med dess invånarantal vid taxeringsårets ingång.

Kategorier

Skatt