Termin

Ordförklaring

Futures. Terminskontrakt. Avtal om köp av en vara (vanligtvis en viss råvara) vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris (som fastställdes i samband med upprättandet av kontraktet), eller alternativt rätt till kontantavräkning. I likhet med en option gäller en termin leverans av en underliggande tillgång i framtiden, men skillnaden är att båda parter till terminskontraktet är skyldiga att fullfölja avtalet.

Kategorier

Slutbelopp, Derivatinstrument

Underkategorier

Valutatermin, Marginalsäkerhet, Forwards