Traditionspricipen

Ordförklaring

Sakrättslig princip som innebär att ny ägare till lös egendom vinner sakrättsligt skydd och giltig panträtt då tradition skett, dvs. då saken överlämnats (traderats) till den nye ägaren eller panthavaren.

Kategorier

Sakrättsligt skydd

Underkategorier

Panthavare, Tvesala