Underkurs

Ordförklaring

Underkurs, underpris (disagio), betyder när » kursen på ett värdepapper understiger värdepapprets nominella belopp. Motsatsen heter överkurs eller agio.

En obligation handlas till underkurs när obligationens kurs understiger det nominella beloppet.

Nollkupongobligationer handlas alltid till underkurs. Övriga obligationer handlas till underkurs om marknadsräntan är högre än obligationens kupongränta.

Penningmarknadsinstrument kallas instrument med återbetalning inom ett år. Dessa instrument köps till underkurs, till exempel 99 %, och på återbetalningsdagen får innehavaren 100 %. Räntan blir då skillnaden däremellan.

Exempel på penningmarknadsinstrument är statskuldväxlar och företagscertifikat. Statsskuldväxel är ett räntepapper som den svenska staten använder för att finansiera sin kortfristiga upplåning. Företagscertifikat ges ut av företag, banker, kommuner och landsting som har behov av upplåning på korta löptider. Dessa instrument ger ofta en högre avkastning än ett konto samtidigt som de normalt sett har låg kreditrisk.

Kategorier

Värdepapper

Relaterade mallar

Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2022

Option att köpa patent 2022

Löpande skuldebrev 2022