Underliggande vara

Ordförklaring

Den vara som ett derivat avser, t.ex. en råvara, aktie eller ränteoption.