Upplupen kostnad

Ordförklaring

Utgift som inte bokförts och inte betalts, men som utgör en kostnad hänförlig till det aktuella året.

Relaterade mallar

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2022

1750 Upplupna hyresintäkter 2022

1799 Observationskonto 2022