Urkund

Ordförklaring

En handling som upprättats till bevis för något, t.ex. kontrakt eller skuldebrev.

Underkategorier

Identifikationsurkund