Viljeteorin

Ordförklaring

Princip att tvister rörande en innebörden av en viljeförklaring skall lösas genom att avsikten med förklaringen utrönas, inte textens formella innebörd.