WACC

Ordförklaring

Weighted Average Cost of Capital. Viktad genomsnittlig kapitalkostnad. Jämförs med den förväntade avkastningen på det sammanlagda kapitalet inklusive lånat kapital för att se om en investering, t.ex. en verksamhet lönar sig.