Aktiebok 2 poster 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ställa upp en aktiebok över bolagets aktier. Totalt finns det utrymme för en uppdelning på 2 aktieposter. Om bolagets aktier är uppdelat på fler poster kan du i stället använda mallen Aktiebok - 20 poster eller Aktiebok - 100 poster.

En aktiebok är en offentlig förteckning över ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare. Den ska ha till ändamål att ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Det finns detaljerade bestämmelser om detta i aktiebolagslagen.

För avstämningsbolag ska aktieboken innehålla uppgift om - aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, - det antal aktier varje aktieägare innehar, - det antal aktier varje aktieägare innehar av olika aktieslag, om det finns aktier av olika slag i bolaget, och - i förekommande fall, att aktierna omfattas av förbehåll

Samma gäller för aktiebolag som inte är avstämningsbolag. I sådana fall tillkommer även ett krav på att varje akties nummer ska anges, liksom huruvida aktiebrev har utfärdats. Samtliga aktier ska tas upp i en enda nummerföljd.

Det krävs att en aktieägare står med i aktieboken för att denne ska kunna utnyttja sin rösträtt på bolagsstämman.

Aktieboken ska bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.

Specifikation

  • Aktiebok 2 poster 2024
  • 939
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider