Ansökan om förordnande av boutredningsman 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om förordnande av boutredningsman.

När dödsbodelägare inte kan enas om förvaltning, avveckling och arvskifte av ett dödsbo kan förvaltning genom en boutredningsman vara lösningen. Att en boutredningsman förordnas innebär att boutredningsmannen ansvarar för dödsboets egendom och dess förvaltning i stället för dödsbodelägarna.

Ansökan ska vanligtvis göras till den tingsrätt där den avlidne hade som hemvist vid dödsfallet. Dödsbodelägare, testamentsexekutor, borgenär eller person som är ansvarig för betalning av en skuld efter den döde har rätt att ansöka om förordnande av en boutredningsman.

Ansökan ska innehålla en begäran om att dödsboets egendom ska avträdas till förvaltning av boutredningsman samt ett förslag på en person som kan utses, alternativt att tingsrätten ska utse en lämplig person.

I ansökan måste följande uppgifter finnas med - den avlidnes fullständiga namn, personnummer, dödsort, dödsdatum och adress - namn och adress på samtliga dödsbodelägare samt i vilken egenskap de är dödsbodelägare. För det fall en dödsbodelägare är omyndig ska födelsedatum anges samt uppgift om vem som är förmyndare för dödsbodelägaren. I förekommande fall ska god man anges - uppgift om den avlidne har upprättat testamente

Till ansökan ska även handlingar bifogas, bland annat en bestyrkt kopia av eventuellt testamente, kopia av registrerad bouppteckning om sådan har upprättats och registerutdrag om dödsfall från Skatteverket. Observera att ytterligare handlingar kan behövas.

Specifikation

  • Ansökan om förordnande av boutredningsman 2024
  • 4644
  • 1,20
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider