Ansökan om registrering av lösöreköp 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om registrering av lösöreköp.

Köpare av lösöre, (dvs. lösa saker) som lämnat kvar egendomen i säljarens förvar, kan ansöka om registrering av köpet hos Kronofogdemyndigheten. Detta skyddar köparen från risken att egendomen mäts ut till betalning för säljarens skulder eller räknas till konkursboet vid säljarens konkurs. Ett kvitto över att egendomen har köpts av säljaren räcker inte.

Ansökan ska innehålla

- ett köpekontrakt i original. Det ska vara daterat samt innehålla en förteckning av den köpta egendomen. Kontraktet ska skrivas under av såväl säljaren som köparen. Det ska även vara undertecknat av två stycken vittnen.

- en bestyrkt kopia av köpekontraktet,

- ett utdrag från Bolagsverket som visar var det säljande bolaget har sitt säte eller ett personbevis som visar var säljaren bor om denne är en privatperson, samt

- ett bevis på att köpet inom en vecka från köpets datum har kungjorts i dagspressen på den ort där säljaren är bosatt. Beviset kan vara en kopia av tidningsannonsen. Kungörelsen ska innehålla köparens och säljarens namn, yrken, datum för köpet och köpeskillingen. DokuMera har utarbetat en kungörelse som kan användas som utgångspunkt. Mallen heter ”Kungörelse – Lösöreköp” och har ID 4043.

Kronofogdemyndigheten ska ha fått såväl köpekontraktet samt en kopia på kungörelsen senast inom åtta dagar från den dag kungörelsen skedde.

Efter 30 dagar från att ansökningshandlingarna inkommit för registrering hos Kronofogdemyndigheten är lösöret skyddat mot säljarens borgenärer.

Specifikation

  • Ansökan om registrering av lösöreköp 2024
  • 4042
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider