Ansökan om skiftesman 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en ansökan om skiftesman som ska skickas till tingsrätten där någon av parterna har sitt hemvist.

Innan ett skifte sker ska en boutredning utföras av dödsbodelägarna eller av eventuell boutredningsman/ testamentsexekutor. Om den avlide var gift eller sambo ska en bodelning i regel också ske. Det kan hända att oenighet uppstår bland dödsbodelägarna om hur egendomen ska fördelas. I sådana fall kan tingsrätten utse en skiftesman som i första hand ska försöka få delägarna att träffa en frivillig överenskommelse. Om det inte är möjligt kan skiftesmannen genomföra ett tvångsskifte. Skiftesmannen ska upprätta och underteckna en skriftlig handling över arvskiftet, vilken ska delges dödsbodelägarna. Dessa har möjlighet att godkänna skiftet, och i sådana fall gäller det omedelbart. Om någon delägare däremot vill klandra skiftet kan talan väckas (klander av arvskifte) mot övriga delägare inom fyra veckor från delgivningen.

Tänk på att frågan om skiftesman anses löst om en boutredningsman eller testamentsexekutor är utsedd. Det gäller däremot inte om boutredningsmannen eller testamentsexekutorn därtill är dödsbodelägare.

Ta hjälp av innehållet i denna mall när du ska ansöka om en skiftesman. Du är inte skyldig att motivera din ansökan, men om du vill göra det kan du enkelt göra det.

Specifikation

  • Ansökan om skiftesman 2024
  • 4793
  • 1,18
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider