Apportavtal viss tillgång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt apportavtal, avseende en viss tillgång, mellan en huvudägare och ett aktiebolag (företrätt av styrelsen) i samband med en apportemission i bolaget.

En apportemission innebär att nya aktier emitteras och att nytt kapital skjuts till bolaget. Dessa aktier betalas med egendom och inte med kontanta medel. Egendomen kan sedan användas i bolagets ordinarie verksamhet eller som investeringsobjekt.

En emission genomförs för att stärka bolagets egna bundna kapital. Beslut om en apportemission ska tas av bolagsstämman efter ett förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en apportemission. Detta bemyndigande kan vara begränsat till exempel i tid eller hur omfattande emissionen får vara. Ett avtal om apportemission kan således inte upprättas förrän efter att stämman, eller styrelsen efter stämmans bemyndigande, har fattat beslut om apportemission.

Vid flera säljande parter och/eller flera berörda aktieägare bör ett mer omfattande apportavtal utarbetas och aktieägarnas godkännande av detta inhämtas i samband med upprättandet av avtalet.

Denna mall består av ett färdigt enkelt apportavtal avseende viss egendom. Avtalet kan enkelt kompletteras med egen information.

Specifikation

  • Apportavtal viss tillgång 2024
  • 536
  • 1,37
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider