Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta en arbetsmiljöpolicy på engelska för din verksamhet.

Dokumeramallen har som syfte att främst ge användaren inspiration till uppbyggnad av en policy för arbetsmiljö. Policyn ger därför förslag på formulering av instruktioner om arbetsprocesser och mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ditt företag.

Arbetsmiljön i ett företag ska vara sund och säker, både fysiskt och psykosocialt och arbetet ska anpassas till människan, inte tvärtom. Det ska finnas ett skyddsombud som kontrollerar arbetsmiljön och rapporterar brister.

En arbetsmiljöpolicy är en plan över hur arbetsmiljön ska bli just sund och säker och måste upprättas skriftligt av varje företag med minst tio anställda. I policyn ska det framgå vilka mål företaget har med arbetsmiljöarbetet och vad som ska göras för att nå målen. Regler om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket sköter regelefterlevnaden av lagen.

Specifikation

  • Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2024
  • 4981
  • 1,17
  • 3
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider