Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en avsiktsförklaring på engelska (letter of intent) gällande förvärv.

En avsiktsförklaring eller letter of intent (LOI) är ett dokument som visar att avtalsparterna är överens om att fortsätta med förhandlingar med sikte på ett definitivt avtal. Avsiktsförklaringar används oftast vid större och mer omfattande avtal så som företagsförvärv. En avsiktsförklaring är inte ett föravtal och är i princip inte bindande, dock kan det innehålla bindande bestämmelser, t.ex. bestämmelser om sekretess eller exklusivitet, där säljaren förbinder sig att inte förhandla med en tredje part.

Denna mall är skriven på engelska men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Avsiktsförklaring förvärv (Letter of intent) Engelsk 2024
  • 4337
  • 1,30
  • 5
  • docx
995 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider