Avtal om anläggningsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om anläggningsarrende mellan en fastighetsägare och en arrendator.

Anläggningsarrende kallas det för när jord arrenderas i annat syfte än för jordbruksändamål. Anläggningsarrendet medför en rättighet för arrendatorn att uppföra byggnader för förvärvsverksamhet på den arrenderade jorden.

Avtal gällande anläggningsarrende ska ingås för viss tid där arrendetiden inte får understiga ett år och inte får gälla för arrendatorns livstid. Om arrendeavtalet inte träffats för viss tid anses det ingått på en tid om fem år.

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden.

Specifikation

  • Avtal om anläggningsarrende 2024
  • 1342
  • 1,34
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider