Avtal om bostadsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om bostadsarrende mellan en jordägare och en arrendator, dvs. ett avtal för annat ändamål än jordbruk som berättigar arrendatorn att uppföra eller bibehålla bostadshus på marken.

Avtal om bostadsarrende ska vara skriftligt. Arrendetiden kan vara bestämd eller gälla på livstid, men får inte understiga fem år. Tidsbegränsade avtal får vara högst 50 år (inom detaljplanelagt område högst 25 år).

Konsultera alltid juridisk expertis för att säkerställa tillämpningen av arrendeavtalet. Det gäller i synnerhet för mer komplicerade arrendeförhållanden.

Specifikation

  • Avtal om bostadsarrende 2024
  • 1344
  • 1,34
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider