Avtal om lägenhetsarrende 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett avtal om lägenhetsarrende.

Lägenhetsarrende är en nyttjanderättsupplåtelse av mark för annat ändamål än jordbruk och som inte kan betecknas som bostadsarrende eller anläggningsarrende. Avtal om lägenhetsarrende kan vara såväl skriftligt som muntligt. Det finns få bestämmelser om denna arrendeform i jordabalken. Parterna har därför stor avtalsfrihet.

Avtalet kan ingås på bestämd tid eller gälla tills vidare, men avtalstiden får vara högst 50 år. Vid lägenhetsarrende förekommer inte något besittningsskydd utan arrendatorn är skyldig att avträda arrendestället om jordägaren säger upp arrendeavtalet. Exempel på arrendeupplåtelser som kan vara lägenhetsarrenden är parkeringsplats, lekplan, tältplats, kolonilott, golfbana, kajplats och sjöbod.

Specifikation

  • Avtal om lägenhetsarrende 2024
  • 3479
  • 1,33
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider